Sunday, August 8, 2010

......................

真的不知道要讲什么...我也蛮久没来upgrate我的blog了...最近蛮累的...不只忙功课..也忙关于感情的事..最近变得神经兮兮的...不懂为什么...心情时好时坏..哎....无力感一直缠着我...救命啊!!我快要疯了!!!我有快要变成以前的我了!!!真的好想忘掉就算了!!但是不能!!没办法...它就一直在我脑里缠着我不放.....哭了, 心情也更沉重....累了, 压力还是存在...还有什么能让我释放吗?我好想自由...不想再被束缚着了...真的好痛苦...痛苦到感觉快要死去!!

不想了....就让它顺其自然...直到我崩溃为止吧....

1 comment:

leon0110 said...

rmb yr prinsip - simple